crvenikrststarapazova

+381 (0)22 310 102

Организација

Десет основних области рада Црвеног крста

Промоција и омасовљавање добровољног, ненаграђеног давалаштва крви

Промоција добровољног давалаштва крви је јавно овлашћење поверено Црвеном крсту Србије на основу Закона о Црвеном крсту Србије. У спровођењу јавног овлашћења Црвени крст Србије сарађује са партнерима, Институтом за трансфузију крви Србије, Заводом за трансфузију крви Војводине, Заводом за трансфузију крви Ниш као и са 43 болничке трансфузиолошке службе. Организације Црвеног крста Србије у градовима и општинама спроводе активности на промоцији, регрутовању и задржавању давалаца путем: Промотивних активности, Едукације волонтера, Реализације годишњег плана прикупљања крви путем организације акција добровољног давања крви. Основни циљ ових активности је континуирано обезбеђивање довољних количина крви за све пацијенте којима је она неопходна, према принципима добровољности, анонимности и бесплатности.

Здравствено превентивна делатност

Промоција здравља и здравих стилова живота је јавно овлашћење поверено Црвеном крсту Србије на основу Закона о Црвеном крсту Србије. Црвени крст Србије као највећа и најстарија хуманитарна организација у земљи има потенцијала за спровођење ефикасних и ефективних здравствено превентивних активности, користећи своје људске ресурсе, мрежу организација и едуковане професионалне сараднике и волонтере. Ово је посебно важно имајући у виду епидемиологију хроничних незаразних болести. Хроничне незаразне болести представљају водећи узрок смрти у Србији, а истовремено оптерећење хроничним незаразним болестима је веће у поређењу са осталим поремећајима здравља. У континуираним активностима Црвени крст Србије ради на промоцији здравља/здравих стилова живота као и превенцији поремећаја здравља. У овим активностима волонтери, посебно млади, имају активну улогу у преношењу знања својим вршњацима из области здравих стилова живота, ХИВ-АИДС,а, туберкулозе, полно преносивих болести, болести прљавих руку, пушења – болести зависности, било као едукатори или промотери специфичних вештина. Едукација је важан сегмент примарне превенције и одвија се кроз интерактивне методе, вршњачке дискусионе групе и едукацију родитеља и просветних радника којом се унапређују позитивни ставови и отвара могућност за породичну и дискусију у локалној заједници.

Прва помоћ и реалистички приказ повреда и обољења

Прва помоћ је у основи уређена Законом о Црвеном крсту Србије (члан 6, 7 и 10 Закона), као поверено јавно овлашћење и као услуга коју Црвени крст пружа правним или физичким лицима, а посебно оним категоријама изложеним ризику. Прва помоћ је активност која директно произилази из основних принципа и мисије покрета Црвеног крста, те је једна од оних које се изразито негују и граде препознатљивост организације Црвеног крста у Србији. Активности Црвеног крста Србије у области прве помоћи обухватају: Обуку грађана и волонтера Црвеног крста у пружању прве помоћи, Организовање такмичења за екипе омладине и подмлатка Црвеног крста у пружању прве помоћи, Ангажовање екипа прве помоћи на организацији јавних скупова, спортских манифестација и других масовних окупљања, Промоцију значаја прве помоћи и превенције повређивања, а посебно улоге прве помоћи у безбедности у саобраћају и безбедности на радном месту, Развој програма прве помоћи и обуку предавача и инструктора који реализују обуке Црвени крст Србије.

Рад са подмлатком и омладином

Црвени крст Србије све своје активности и акције прилагођава потребама локалне заједнице, а носиоци тих активности су како лица професионално ангажована у Црвеном крсту тако и волонтери. Од укупног броја волонтера Црвеног крста Србије, више од 60% су едуковани млади волонтери. Активности са подмлатком и омладином обухватају рад са децом до 15 година односно са младима узраста од 15 до 28 година старости. Активности подмлатка и омладине се прожимају кроз све остале програме Црвеног крста Србије, јер млади су циљна група наше Организације али и носиоци и реализатори различитих активности и акција Црвеног крста. Уз ангажовање едукованих младих волонтера, Црвени крст Србије реализује различите активности и акције у основним и средњим школама. Активности које се реализују у школама односе се на превенцију у области здравља, промоцију хуманих вредности, обуке прве помоћи и реалистичког приказа повреда и оболења, такмичења и квизове “Шта знаш о Црвеном крсту” и “Шта знаш о здрављу”.

Социјална делатност

Социјална делатност Црвеног крста Србије усмерена је на пружање помоћи најугроженијим групама становништва и на мобилисање шире друштвене заједнице кроз јачање солидарности, промоцију хуманих вредности и вредновање волонтеризма. Црвени крст Србије пружа подршку најугроженијим групама становништва у складу са њиховим потребама и основним људским правима, са посебним фокусом на: Најугроженије групе становништва, оне који су у „сивој зони сиромаштва”, појединце и породице које не остварују право на законом прописане облике социјалне помоћи и заштите, а налазе се у стању акутне или сталне социјалне потребе, Угрожену децу и младе, групе које су међу најугроженијима у Србији и са најмање капацитета да се носе са проблемима са којима су суочени, а истовремено представљају будућност и огроман људски капитал, Старије особе, бројчано највећу групу угрожених у Србији, Ширу друштвену заједницу и институције система, који представљају кључ за стварање повољног окружења за социјалну инклузију.

Припреме за несреће и деловање у несрећама

Припреме за несреће и деловање у несрећама је јавно овлашћење поверено Црвеном крсту Србије на основу Закона о Црвеном крсту Србије. Упркос напорима да се ублаже ризици од природних догађаја и оних које изазива сам човек, можемо очекивати да ће се учесталост разноврсних несрећа повећавати како у свету, тако и код нас. Статистички подаци по врстама и учесталости природних и других несрећа на тлу наше земље, указују на велики број страдалих, повређених, избеглих и расељених лица, затим поплављених, порушених стамбених и привредних објеката, саобраћајница и друге инфраструктуре. На основу плана акције Организационог развоја Црвеног крста Србије сачињен је Програм за деловање у несрећама. Овај документ обухвата планирање употребе људских ресурса и опреме којом располаже Национално друштво у одговору на несреће, самостално или као учесник у акцијама других структура у држави који су позвани да одговоре на несреће: Природне несреће (земљотреси, поплаве и бујице, олујни ветрови, пожари, одрони, снежне падавине и др.), Саобраћајне несреће већих размера, Ратна разарања и друге кризне ситуације (у земљи, суседним земљама, миграције већих размера).

Служба тражења

Основни циљ Службе тражења је да отклони људску патњу изазвану раздвајањем породице и нарушавањем њеног јединства и олакша успостављање породичних веза између људи који су раздвојени услед ратних сукоба, природних непогода, технолошких катастрофа, демографских и друштвених кретања. Мисија Службе тражења је да изгради капацитете како би брзо и ефикасно пружила услуге свим људима који су раздвојени услед сукоба или природних непогода, жртвама трафикинга, као и лицима у стању социјалне потребе, када се за то укаже потреба, у складу са својим мандатом, стандардима и Принципима Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Служба тражења пружа грађанима могућност да: Траже и добију све податке и информације о боравку у логорима за време ИИ светског рата из документације Црвеног крста Србије, Траже лица, у земљи и иностранству, чији нестанак није везан за оружани сукоб или је последица ратног сукоба у земљи и окружењу, Покрећу тражење за својим сродницима који се воде као нестали оружаним сукоб на територији бивше Југославије.

Ширење знања о међународном хуманитарном праву и Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца (Дифузија)

Црвеног крста и Црвеног полумесеца (Дифузија) Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва. Дифузија је активност ширења знања о међународном хуманитарном праву, Основним принципима Међународног покрета, и другим хуманитарним вредностима које заступа Међународи покрет. Програми дифузије се спроводе за различите циљне групе: припаднике Црвеног крста, младе, здравствено особље, просветне раднике, медије, општу јавност, војску, полицију итд. У спровођењу активности дифузије Црвени крст Србије остварује сарадњу са Међународним комитетом Црвеног крста, као и са многим државним органима и другим домаћим институцијама: Министарством одбране, Министарством унутрашњих послова, Правним факултетима, Факултетом политичких наука и др. Посебно треба поменути активности, намењене промоцији међународног хуманитарног права, као што је организовање такмичења за студенте правних факултета, факултета политичких наука, војне и полицијске академије, под називом „Моот Цоурт”, као и образовни програм намењен младима средњошколског узраста ”Истраживање хуманитарног права”.

Организација и развој укључујући одржавање функције минимума дистрибутивног система и развој пословно финансијског система

Пројекат Финансијског развоја је започео 2001. године са циљем да се побољша финансијски систем и менаџмент финансијских ресурса Црвеног крста Србије. Главне области деловања које су развијене у Црвеном крсту Србије су: – развијен је сет пословно-финансијских процедура; – дизајниран је систем кодирања по пројектима, донаторима и месту настанка трошкова; – спроведена је обука запослених из финансијског менаџмента и рачуноводства; – развијен је и имплементиран јединствени пословно-финансијски софтвер на нивоу свих организација Црвеног крста. На овај начин данас је омогућено планирање буџета за било који извор финансирања као и праћење реализације буџета. Ово све је допринело већој јасности и транспарентности у финансијском систему Црвеног крста Србије.

Међународна сарадња

Национално друштво остварује међународну сарадњу са Међународним комитетом Црвеног крста, Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, националним друштвима Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и са хуманитарним и другим међународним и националним организацијама, које учествују у хуманитарној делатности у Републици Србији или у иностранству. Међународном сарадњом сматрају се и сви односи и контакти које остварују управни органи, Секретаријат и сви организациони делови Црвеног крста Србије. Под међународном сарадњом се подразумева и обављање свих других послова који захтевају контакте и односе са хуманитарним и другим међународним организацијама и организацијама које имају седишта у другим државама, амбасадама у Републици Србији, другим организацијама, правним лицима и појединцима из страних држава.